Modelldata per område

Vattenwebb Arkiv
Information

Modellinformation

HYPE modelluppsättning: s-hype2016_version_16_i
HYPE-version: HYPE_version_5_19_0
HYPE simuleringsstart: 1985-01-01
Kustzonsversion: 1.1.3
Kustzon simuleringsstart: 1991-01-01
SVAR-version: SVAR_2016_8

HYPE (HYdrological Predictions for the Environment) är en hydrologisk avrinningsområdesmodell som simulerar vattenflöden och ämnen från nederbörd genom mark, åar och sjöar till vattendragets utlopp. Avrinningsområdet delas upp i delområden och vidare i klasser beroende på markanvändning, jordart och höjd. Se den här sidan på SMHIs webbplats för mer information.

S-HYPE är en modelluppsättning för Sverige där beräkning av avrinning och näringsämnestransporter utförs i delområden som motsvarar tillrinningsområden till de vattenförekomster som finns i SVAR. Vattenföring och vattenkvalitet i ett valt delområde inkluderar bidrag från alla områden uppströms det valda området. Regleringsrutiner för landets viktigaste regleringsmagasin (ca 200 stycken) har använts i beräkningarna. Se den här sidan på SMHIs webbplats för mer information.

Kustzonsmodellen är en endimensionell modell applicerad i kustvattenförekomster som finns i SVAR. Angränsande vattenförekomster är kopplade och utbyter vatten med olika egenskaper. Från land kommer tillrinning i form av vattenföring och näringsämnen modellberäknade med S-HYPE. Via de yttre vattenförekomsterna sker även ett utbyte med utsjön. Se den här sidan på SMHIs webbplats för mer information om modellen.

Vattenwebb ger tillgång till simuleringar av vattenföring (m³/s), kvävetransport (kg) och fosfortransport (kg) på land. Vattenföringen finns dessutom beräknad med eller utan uppdatering. Vid uppdatering ersätts det modellberäknade värdet med ett observerat värde i punkter där vattenföringsmätningar genomförs. Beräkningarna utförs med dagligt tidssteg för vattenkvalitet och vattenkvantitet. Vattenföring finns tillgängligt som medelvärden med upplösningen dygn, månad eller år, medan vattenkvalitet finns tillgängligt som ackumulerad massa per månad eller år. För kustvattenförekomster finns simulerade dagliga djupprofiler för temperatur (˚C), salthalt (PSU), ammonium (mg/m³), nitrat (mg/m³), totalkväve (mg/m³), fosfat (mg/m³), totalfosfor (mg/m³), klorofyll-a (mg chl/m³), syre (mg/l), siktdjup (m) och omsättningstid (dagar). För varje kustvattenförekomst finns även summerad tillrinning från land tillgänglig.

Informationen omfattas av följande licensavtal samt Referenser

Tillgänglighetsredogörelse för SMHI Vattenwebb