Data från SMED TBV PLC6 per vattenförekomst

SMED Vatten ansvarar för att på uppdrag av såväl Havs och Vattenmyndigheten som Naturvårdsverket ta fram dataunderlag till rapporteringar av utsläpp till vatten och belastning på havet av näringsämnen, organiska miljögifter och metaller. Rapporteringarna görs regelbundet till HELCOM, OSPAR och EEA (European Environment Agency). Rapporteringar görs också om efterlevnaden av EU:s avloppsdirektiv respektive slamdirektiv.

SMED har genom TBV beräknat underlag för rapporteringen till HELCOMs 6:e rapportering av utsläppen till Östersjön, Pollution Load Compilation 6 (PLC 6) vilket redovisar utsläpp från källa till hav för 2014.

SMED Vatten utför och har även utfört många utvecklingsprojekt som syftar till att förbättra beräkningsmetoderna och modellerna, ta fram mer information om metallbelastning, samt ta fram bättre data om utsläpp från enskilda avlopp och reningsverk.

Dessutom har SMED Vatten ansvarat för den fördjupade uppföljningen av miljömålet ’Ingen övergödning’ genom att ta fram konsistenta tidsserier av kväve- och fosforbelastning på vatten och hav för åren 1995, 2000, 2005, 2009 och 2011

SMED visualisering